top of page

Phật Giáo Nguyên Thuỷ

 

Cuối Hạ Ngươn nầy, nhơn loại phần nhiều dụng hết trí não xu hướng vào lối văn minh vật-chất; món ăn đủ sơn trân hải vị; chỗ ở lại nguy nga đài các: y phục tiện dùng gấm nhiễu che thân, ra một tấc đường thì có ngựa xe đỡ gót. Các lạc thú hiện thời trên cõi tạm nầy làm cho con người mê mẩn; rồi đua chen nhau tranh giành phúc lộc; lăng-xăng xạo-xự trên chốn võ-đài; mạnh đặng, yếu thua khôn còn, dại mất. Phần đông bực thông minh lại đem trí khôn làm món binh khí hại người; kẻ tước trọng lại dùng thế quyền mà đè ép dân đen ra bạc trắng. Quanh năm chỉ lo xác thân hưởng điều khoái lạc, vợ ấm con no, được ngày nào vui ngày ấy; cho kiếp chết là kiếp mất; gọi Thiên-đường, Ðịa ngục là câu chuyện hoang-đàng. Bậu bạn lỗi câu tín-nghĩa, vợ chồng quên đạo tào-khương; mảng vụ chữ kim thời mà phong dời tục đổi. Than ôi! Lượng sóng văn-minh tràn dập tới đâu thì nền luân-lý ngửa nghiêng tới đó.

Thầy vì đức háo sanh, không nỡ ngồi xem nhơn-sanh sa vào nơi tội lỗi nên dụng quyền-diệu tiên-thiên giáng cơ giáo Ðạo; hơn một năm trường tô vẽ biết bao lời châu tiếng ngọc. E dụng văn từ cao xa người thường không rõ lý, rồi ra dạy cũng như không, nên Ðấng Chí-Tôn tiện dùng quốc-âm cho dễ hiểu.

Chư Ðạo-Hữu nhập-môn sau thời kỳ ngưng cơ bút không hữu hạnh mà nghe đến lời vàng tiếng ngọc của Ðức Ðại-Từ-Bi. Nay Hội-Thánh trích lục những Thánh-Ngôn giáng cơ dạy Ðạo, in làm hai bổn để truyền bá cho mọi người thông hiểu.

Vậy xin chư Ðạo-Hữu, chư Thiện-Nam, Tín-Nữ, hết lòng trân-trọng, vì là lời châu ngọc của Phật-Trời.

Tòa-Thánh Tây-ninh 
Hai mươi mốt tháng mười năm Ðinh-Mão

Thầy/ Đức Cao Đài là ai?

Thích-Ca Mâu-Ni Phật hiệp chuyển Phật Đạo

Phật Giáo Chánh Truyền

Pháp

Phẩm Vị Tôn Giáo

Đạo và Luân Hồi Chuyển Kiếp

Cơ Đắc Đạo

Tân Luật

Lần Phổ Độ Cuối Cùng

Thủ Cơ Chấp Bút

Hiệp Một Đạo Cao Đài

Giáo Hoá

Vì sao thờ Thiên Nhãn

Ngũ Chi Đại Đạo

Trai Giới

Sự Hằng Sống

Tu Thân

Trường Thử Thách

Tư Lợi

Khiêm Nhường

Càn Khôn Vũ Trụ

Cần Kiệm

Thương Yêu

Phẩm tước, của cải, danh vọng

Bàn Thờ Tại Gia

Khổ Hạnh

Giới Tửu

Ngày Phán Xét

Ăn Năn Tự Hối

Sự Bền Chí

Lẽ Công Bình Thiêng Liêng

Đọc tiếp Thánh Ngôn...

bottom of page